Europark gaat voor groen, omgeving slaat alarm

In Coevorden houden een aantal bedrijven zich bezig om afval om te zetten naar energie of om dit afval op andere wijze te hergebruiken. Afval is ‘booming business’. Al deze bedrijven zitten op het Europark in Coevorden en dit bevindt zich deels op Duits- en deels op Nederlands grondgebied.

Een van deze bedrijven is Ecos Energy. Dit bedrijf is bezig een vergassingsinstallatie te realiseren. De plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium. De omwonenden in de naastgelegen wijk De Heege maken zich grote zorgen dat hun woongenot wordt aangetast, zij vrezen overlast en hebben zich verenigd in de stichting BOEC (Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden). Deze stichting heeft protest aangetekend. In eerste instantie omdat de installatie van Ecos geen milieu-effectrapportage heeft, de schoorsteen te laag zou zijn en geluidsoverlast zou veroorzaken door het aan- en afrijden van vrachtauto’s.

Er is een aantal technieken beschikbaar om afval te verwerken; storten, verbranden, vergassen en vergisten. Ecos Energy richt zich op het vergassen. Dit vergassingsproces bestaat voornamelijk uit het verhitten van brandbaar materiaal tot een temperatuur van 850 graden waarbij geen zuurstof wordt toegevoerd. Dat betekent dat er brandbare gassen vrijkomen die zeer geschikt zijn voor het aandrijven van turbines voor bijvoorbeeld de opwekking van elektrische energie en warmte. Deze manier van werken heeft een groot aantal voordelen. De vaste stof die overblijft dient weer als basis voor een aantal andere producten. Het idee op zich is niet nieuw, aan het begin van de vorige eeuw werd ook op deze manier gas gemaakt door kolen te vergassen. Dit stond bekend onder de naam lichtgas of stadsgas.

Maar hoe zit het dan nu precies met de uitstoot van een vergassingsinstallatie? Belangrijk voor wat er uit komt is ook wat er in gaat. De vergunningsaanvragen zijn ruim opgesteld omdat de kostprijs van de te verbranden of vergassen materialen sterk varieert. Dit betekent dat niet alleen groenafval maar ook mest en slachtafval gaat worden verwerkt.

Initiator Jani Roland Holst van Ecos Energy laat weten dat het bij een dergelijk project niet om geld alleen gaat, voor een businessplan moeten natuurlijk de cijfers wel kloppen anders gaat het niet door maar van groot belang is hier ook de leefomgeving voor mens en dier. Wanneer je mensen vraagt wie er tegen een schoon milieu is dan steekt niemand de vinger op. Deze vergassingsinstallatie kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De manier waarop wij onze leefomgeving vervuilen is ernstiger dan veel mensen zich realiseren, vervolgt Roland Holst. Neem als voorbeeld de mest die nu op het land wordt uitgereden, deze bevat een groot aantal schadelijke stoffen waaronder zware metalen. Ter vergelijking: door strenge regelgeving mag de industrie niets lozen dat dergelijke hoge concentraties bevat terwijl dit voor de boeren op het land wel wordt toegestaan. Bij het vergassingsproces van mest en eventueel rioolslib worden deze schadelijke stoffen opgevangen of afgebroken. Bijvoorbeeld de hierin voorkomende hormonen die door de natuur niet kunnen worden afgebroken overleven de hoge temperatuur in de installatie niet en worden onschadelijk gemaakt. Vergassen is ook een bron voor het herwinnen van verschillende dure grondstoffen. Een ander bijproduct van dit proces is water; gedemineraliseerd water, dit kan direct geleverd worden aan de industrie voor stoomproductie, bijvoorbeeld voor het naastgelegen IAMS. Ecos Energy heeft een stuk grond aangekocht in de buurt van het nieuwe pand van Intergas (Van de Wetering) aan de Europark Allee.

De noodzaak voor het hergebruik van afval en het omzetten naar energie wordt steeds duidelijker. De politiek in Nederland is echter erg onstabiel voor wat betreft deze ontwikkelingen. Duitsland bijvoorbeeld heeft een meerjarenplanning die voor 20 jaar vaststaat, terwijl in Nederland het beleid per regeerperiode of nog korter wordt gewijzigd. De subsidieregelingen die in het ene jaar projecten ondersteunen zijn even later weer van tafel. Projecten op dit gebied beslaan meestal meerdere jaren en is het bijzonder riskant voor een ondernemer hierin te investeren. De ontwikkelingen op dit gebied komen mede hierdoor nauwelijks van de grond.

Op het Europark staat een inmiddels gerealiseerde verbrandingsinstallatie met de naam EVI. Dezelfde eigenaar heeft meer plannen maar deze zijn nog niet uitgewerkt. Er is al wel een vergunning aangevraagd voor een vergistings- en vergassingsinstallatie. Deze is toegewezen evenals de SDE subsidie. De installatie zou moeten verrijzen op het terrein naast de huidige vuilverbrander waar nu het generatorhuis staat maar de eigenaar laat weten dat het geheel nog moet worden nagerekend.

Een van de bewoners van de wijk De Heege laat weten dat er nu al veel overlast plaatsvind door vieze neerslag in de tuintjes, dit wordt volgens hem veroorzaakt door de vuilverbrander. Men maakt zich ernstige zorgen over de leefbaarheid in de wijk wanneer nog meer installaties in werking treden. Omdat deze industrie een hoge belasting kan leggen op de leefomgeving en het voor een leek niet te overzien is wat de gevolgen zullen zijn heeft de Stichting BOEC een milieuspecialist in de arm genomen. Met zijn advies is een beroepsprocedure gestart. Het benodigde geld voor de beroepsprocedure, ruim drieduizend euro wordt bijeengebracht door de bewoners van de wijk De Heege. Een woordvoerder laat weten dat ze de ontwikkelingen op het Europark niet willen tegenhouden maar opkomt voor de belangen van de bewoners in de wijken De Heege en Pikveld en vraagt zich af of de vergunningverleners zoals de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe wel het beste met de bewoners voor hebben. In het verleden is vaker gebleken dat de gemeente steken heeft laten vallen of mogelijk andere belangen nastreeft. De stichting claimt dat de gemeente Coevorden willens en weten de zaken buiten de publiciteit houdt en de bevolking niet goed informeert.

Maar er zijn meer plannen op het Europark: Er is sprake van een nieuwe vergistingsinstallatie. Deze komt bij de haven op het nu nog braakliggende terrein voor de silo’s van Nijhof-Wassink. De opdrachtgever is het Duitse REM, Regenerative Energie Münster. Bij een biovergister denkt men al gauw aan de pogingen die het boerenbedrijf Kimman een tijd geleden heeft ondernomen en dat regelmatig de kranten haalde vanwege overlast en gezondheidsklachten van de bewoners van de wijk Ossehaar, maar de installatie die hier wordt gebouwd is niet te vergelijken met die van het het boerenbedrijf. Deze installatie wordt moderner, beter en krijgt ook meer capaciteit, ongeveer 120 keer meer dan de installatie van Kimman. Als het aan het Duitse REM ligt dan komt hier de grootste vergister van Nederland. Deze installatie is dermate groot en nieuw dat er nog geen enkele expertise is opgebouwd en het wordt een groot en duur experiment.

Op het Duitse gedeelte van het Europark heeft ProLignis vergaande plannen voor een installatie die zich voornamelijk zal richten op het verbranden van hout. De overlast door transport over de weg zal in dit geval voor Coevorden erg beperkt zijn omdat alles via Duitsland aangeleverd wordt. Er is zelfs nog even sprake geweest van een aluminiumsmelterij op het Duitse gedeelte van het Europark. De plannen waren vergevorderd maar zijn uiteindelijk afgeblazen.

De voorzitter van stichting BOEC, de heer Tim Israel laat weten geen vertrouwen te hebben in de manier waarop met de verschillende aanvragen wordt omgegaan. Wat vandaag wordt aangevraagd kan morgen door een kleine uitbreiding of wijziging in de plannen een heel ander verhaal worden. Een vergassingsinstallatie ligt erg dichtbij het principe van een verbrandingsinstallatie en een vlugge rekensom leert dat er per jaar 1,2 miljoen ton aan slachtafval, kippen-, koeien- en varkensmest hier verwerkt wordt waarvan een groot deel door de schoorsteen gaat. Hij vraagt zich onder meer af hoe de enorme hoeveelheid CO2 opgevangen gaat worden want ruim de helft van de tijd blaast de wind vanuit het Europark over de wijk De Heege. De nu lopende beroepsprocedure dient er voornamelijk toe om nu precies helder te krijgen wat er gaat gebeuren op het park en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Achteraf de stekker eruit trekken is vrijwel onmogelijk.

De gemeente Coevorden laat weten dat bij het inrichten van het Europark, nu jaren geleden, afspraken zijn gemaakt over de totale milieubelasting van het park. Mocht het gehele park volgebouwd worden dan wordt nog de maximale milieubelasting niet overschreden. Deze afspraken zijn tot stand gekomen mede in overleg met de Provincie Drenthe, de Gemeente Coevorden en de Duitse overheid. Natuurlijk kan er incidenteel sprake zijn van overlast. Belangrijk is het om dit altijd te melden en bij voorkeur direct bij de vergunningverstrekkers; Provincie Drenthe, Gemeente Coevorden, Waterschap Velt en Vecht of bij de Duitse overheid. Niet iedereen heeft die gegevens bij de hand maar het Europark kan dan dienen als aanspreekpunt: http://www.eu-park.com

Coevorden was in 1951 de eerste gemeente die aangesloten werd op het openbare gasnet en heeft aan de wieg gestaan van ontwikkelingen op dit gebied. Ook speelt Coevorden reeds een actieve rol op het gebied van zonne-energie. Misschien wordt Coevorden de eerste gemeente die met deze technieken een leidende rol kan spelen op het gebied van duurzame milieutechnieken. Misschien maakt de bevolking zich voor niets zorgen. De tijd zal het leren.

Advertenties

Minister Maxime Verhagen start oliewinning in Schoonebeek

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Het grootste olieveld van Europa ligt onder Schoonebeek. Het Drentse dorp werd in 1996 door de NAM verlaten omdat de winning van de olie niet meer rendabel was en zijn de bekende ja-knikkers hier definitief gestopt. Vanaf 1945 is hier olie geproduceerd.

Het is een combinatie van verschillende technieken die deze hernieuwde oliewinning mogelijk maakt; zo kan men nu vrijwel horizontaal door een olieveld boren en maakt men met stoom de olie onder in de grond vloeibaar waardoor het gemakkelijker op te pompen is. De stoom wordt gemaakt met warmte van de energiecentrale in Schoonebeek die zo’n slordige 125 megawatt aan elektriciteit een het net levert. Omgerekend is dat genoeg voor een derde van de energiebehoefte van de provincie Drenthe.

Deze stoom komt vermengt met olie weer terug bij de energiecentrale die de olie van het water scheidt. De olie wordt door een lange leiding naar het Duitse Lingen getransporteerd om te worden geraffineerd. Het afvalwater wordt naar Twente getransporteerd en hier diep onder de grond gebracht. De enorme hoeveelheden water die gebruikt worden om de stoom te maken komt uit Emmen. Hier staat de zogenoemde Ultrapuurwater fabriek die het rioolwater van de gemeente Emmen reinigt zodat het extreem schoon is en geschikt is voor de productie van stoom. De NAM schat in dat met de combinatie van deze technieken nog voor zeker 25 jaar olie te winnen is. Onder de grond in Schoonebeek zat naar schatting een hoeveelheid van 1 miljard vaten ruwe olie waarvan er de afgelopen 50 jaar zo’n 250 miljoen vaten gewonnen zijn.

Samen met minister Maxime Verhagen draaide de directeur van de NAM, de heer Bart van de Leemput de kraan open en liet symbolisch het ‘zwarte goud’ weer stromen. Schoonebeek is nu zonder ja-knikkers opnieuw een oliedorp geworden.

Grootste zonnepanelendak van Drenthe ligt in Sleen

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Op het dak van de werkplaats van het Waterschap Velt en Vecht in het Drentse Sleen ligt een oppervlakte van 2000 m2 aan zonnepanelen. Gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe gaf het startsein voor het gebruik ervan. De opgewerkte stroom wordt gebruikt voor de rioolwaterzuivering die ernaast ligt.

Het waterschap organiseerde een klein symposium waar onder meer Helga van Leur, bekend als de weervrouw van RTL4, Bert de Vries van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Solar Team Twente te gast waren.

Helga van Leur heeft zelf de gevolgen van de klimaatverandering tijdens een reis naar Groenland gezien en ervaren. Tijdens haar lezing vertelt ze ook wat de reden is dat aan de oostelijke kant van de Drents/Groningse Hondsrug een ander klimaat heerst dan aan de westelijke kant van de Hondsrug. Bert de Vries is directeur Energie & Duurzaamheid van het Ministerie EZLI en ging in op de kabinetsplannen over duurzaamheid en het Solar Team Twente laat de plannen zien voor de komende solarraces in Australië. Het team krijgt deze middag een van het Waterschap Velt en Vecht een cheque aangeboden voor de sponsoring van 100 zonnecellen op de nieuwe auto.

Waterschap Velt en Vecht wil deze middag aandacht vragen voor de verdere ontwikkeling van duurzame energie. De installatie in Sleen is goed voor ruim 30 jaar lang gratis stroom.